ทิพากร ยินดีต้อนรับ
 

       บริษัท ทิพากร จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2522 โดยคุณจีรพัฒน์ หอรักษา ปัจจุบันมีทุน
จดทะเบียน 500,000,000บาท (ห้าร้อยล้านบาท) และได้จดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิเช่น เป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษของกรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้รับเหมาชั้น1 ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง, กรุงเทพมหานคร, กรมชลประทาน, การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

       ตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งบริษัท ฯ มากว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านงานก่อสร้างถนน สะพาน ด้านงานชลประทาน งานสาธารณูปโภค และงานก่อสร้างทั่วไป รวมทั้งการให้บริการงานออกแบบ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา

       บริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันของธุรกิจงานก่อสร้างในประเทศเป็นไปอย่างรุนแรง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตร ด้านการก่อสร้างกับบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในรูปแบบของการร่วมค้า รวมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศ มาช่วยในงานก่อสร้าง เพื่อลดต้นทุนของงานก่อสร้างและรับมือการแข่งขัน
ทางธุรกิจก่อสร้างในอนาคต รวมทั้งคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

 
 
 
   


 
       
   
 
 
 
 
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | จดทะเบียนภาครัฐ | ผลงาน | โครงสร้างเว็บไซท์ | ติดต่อเรา
Copyright 2008 www.tipakorn.co.th allright reserved | produced by www.monsterofdesign.com